ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια δύο «Φορητών αναπνευστήρων» για το Αναισθησιολογικό Τμήμα

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1292 / 14-1-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δύο «Φορητών αναπνευστήρων για το Αναισθησιολογικό Τμήμα». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 21/1/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  : 1292-14.1.2022

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (25/01/2022)

  1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
  2. DRAEGER
Scroll to Top