ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ “Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα”

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51543-16.12.2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο “Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα” Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 21/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:30πμ έως 14:30 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. : 51543_15-12-2021

Scroll to Top