ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμός: 13.000€ με ΦΠΑ 24%

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.grτου υπ’ αριθμ. πρωτ. 11887/26-3-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 1/4/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα

Scroll to Top