ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ ΑΠΛΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» Προϋπολογισμός: 19.000€ με ΦΠΑ 24%

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4003/2-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Δύο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29/3/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Δύο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (30-03-2021)

LIFE SCIENCE CHEMILAB AE

Scroll to Top