ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 49.600€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7147/23-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Χειρουργικής τράπεζας – Ουρολογικής χειρουργικής χρήσης». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 2/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές: Χειρουργικής τράπεζας – Ουρολογικής χειρουργικής χρήσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (02-04-2021)

MEDIC PLAN

ΠΝΟΗ ΑΕ

Scroll to Top