ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.grτου υπ’ αριθμ. πρωτ. 5265/10-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Διαγνωστικού φορητού υπερήχου μυοσκελετικού». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 2/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Διαγνωστικού φορητού υπερήχου μυοσκελετικού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (29-03-2021)

ΠΑΠΟΥΔΗΣ

Scroll to Top