ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.grτου υπ’ αριθμ. πρωτ. 6547/18-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Τροχήλατης χειρουργικής τράπεζας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. D21048 MEDIC PLAN (24-02-2021)

2. ΠΝΟΗ (25-2-2021)

Scroll to Top