ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ)», Προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4587/5-2-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Σταθμού επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέτας)».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 11/2/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών (Τηλ. 2613-601-852).

Τεχνικές Προδιαγραφές: Σταθμού επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέτας)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (17-02-2021)

MENARINI

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ MENARINI (24-2-2021)

ΑΝΤΙΣΕΛ

Scroll to Top