ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ». Προϋπολογισμός:  € 992,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27/03/2024 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 : 12476_19-03-2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (09/04/2024)

  1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε
  2. ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε
Scroll to Top