ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕΤ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ και 2) ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ»Αρ. Πρωτ.: 53535/05/12/2023

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 869/27/09/2023 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΨ046906Λ-ΜΗΠ), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 51989/24/11/2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕΤ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ και 2) ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  14/12/2023 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601952 : 51989_24-11-2023

Scroll to Top