ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» Αρ. Πρωτ.: 46337/26-10-2023

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ.: 46337/26-10-2023  με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  08-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873 : ΑΡ-ΠΡΩΤ-46337-26-10-23

Scroll to Top