ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.494€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 35170/28-08-2023  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12/09/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ. 2613-601-952:  35170_28-08-2023

Scroll to Top