ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ “Τεχνικές Προδιαγραφές – Προμήθεια και τοποθέτηση τηλεοράσεων για την αιματολογική κλινική” Αρ. Πρωτ.: 27384 / 28-6-2023

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 27384/28-06-2023 με θέμα “Τεχνικές Προδιαγραφές –  Προμήθεια και τοποθέτηση τηλεοράσεων για την αιματολογική κλινική”.Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  14/07/2023 ημέρα ΠΑρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873 : 27384_28_06_2023

Scroll to Top