ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προμήθεια & εγκατάσταση δύο ψυγείων νεκρών 2 θαλάμων το καθένα και ενός μηχανισμού ανύψωσης

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. : 12192/27-03-2023  με θέμα “Τεχνικές Προδιαγραφές -Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ψυγείων νεκρών 2 θαλάμων το καθένα και ενός μηχανισμού ανύψωσης “. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  28-06-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873: 12192-2023

Scroll to Top