ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LUXOR

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51000/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Συστημάτων καταγραφής εικόνας και συμπαρατήρησης για το υπάρχον μικροσκόπιο Luxor». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Συστημάτων καταγραφής εικόνας και συμπαρατήρησης για το υπάρχον μικροσκόπιο Luxor

Scroll to Top