ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:www.agandreashosp.gr (1)  του υπ’ αριθμ. πρωτ.45673/22-11-2022__Πρακτικό Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τροχήλατου πετάματος ακτινοπροστασίας του αιμοδυναμικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 01/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613601872 : 45673_ 22-11-2022

Scroll to Top