ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO ΜΟΝΤΕΛΟ:DBB-07 » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.200,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 36280/23-09-2022  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO ΜΟΝΤΕΛΟ:DBB-07».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30/09/2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-872. : 36280-23.09.2022

Scroll to Top