ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια ενός Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1346/15-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας για χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(27-01-2021)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Scroll to Top