ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GENTIGE FLOW-C ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.774,00€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23453/21-06-2022  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση-επισκευή με ανταλλακτικά του αναισθησιολογικού μηχανήματος GENTIGE FLOW-C του κατασκευαστικού οίκου MAQUET».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30/06/2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών.Τηλ. 2613-601-872 : 23453_21-06-2022

 

Scroll to Top