ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ» Αριθμ. πρωτ. 7952/28-02-2022.Προϋπολογισμός: 13.225,80€  χωρίς ΦΠΑ ήτοι 16.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7952/28-02-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 9/3/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873. : Α.Π. 7952_28-02-2022

 

Scroll to Top