ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Αναπνευστήρα του κατασκευαστικού οίκου MAQUET».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5664/11-2-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Αναπνευστήρα του κατασκευαστικού οίκου MAQUET». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8/3/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. : 5664-11.2.2022

 

Scroll to Top