ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ “Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα”

Το Γ.Ν.Π «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49727-3.12.2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο “Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα”. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr 

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:30πμ έως 14:30 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών (Τηλ. 2613601852): Τεχνικές Προδιαγραφές Υποστηρικτικού 49727-3.12.2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (16-12-2021)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ RETHINK AEBE

Scroll to Top