ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟY» Προϋπολογισμός: 19.000€ με ΦΠΑ (24%)

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 51003/28-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών «Πολυλειτουργικού Ηλεκτρονικού Διαθλασίμετρου». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/1/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852

Τεχνικές Προδιαγραφές: Πολυλειτουργικού Ηλεκτρονικού Διαθλασίμετρου

Scroll to Top