ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για την προμήθεια μιας «Φυγόκεντρου φιαλιδίων» του Εργαστήριου Τοξικολογίας και Φαρμακοκινητικής

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 27649/12-7-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Φυγόκεντρου φιαλιδίων» του Εργαστήριου Τοξικολογίας και Φαρμακοκινητικής. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 19/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (email): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Φυγόκεντρου φιαλιδίων

Scroll to Top