ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 20614/27-5-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4/6/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 9:00πμ έως 14:00μμ Τηλ. 2613-601-852 / 2613-601-017 / 2613-601-018.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους

Scroll to Top