ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για την προμήθεια μιας «Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 25409/2-7-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια μιας «Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων». Προϋπολογισμός: 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 9/7/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών (Τηλ. 2613-601-872).

Τεχνικές Προδιαγραφές: Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (10-07-2020)

ΠΡΩΤΟN ΑΕ
KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

Scroll to Top