ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr ,  των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KIT ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ». Προϋπολογισμός: €1400+Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20-07-2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KIT ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Scroll to Top