ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ». Προϋπολογισμός: €5.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 04-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872-854 : 28777-27-07-2022

Scroll to Top