ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΑ XENON ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΑ XENON MD-631 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ OLYMPUS EXERA II CLV-180». Προϋπολογισμός: €1.426,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 04-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854 : 3171_28-1-2022

Scroll to Top