ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΒ ΠΡΟΣ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 36102/23-09-2022

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 36102/23-09-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ”ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  ”  του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 30/09/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (email):diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 36102_23-09-2022

Scroll to Top