ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖ0Γ46906Λ-ΝΩΜ) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 21860/22-6-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αεροστρωμάτων με αντλία για πρόληψη κατακλίσεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς της Μ.Ε.Θ.» Τεμάχια: δύο (2). Προϋπολογισμός: 15.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 18.600€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 17 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Αεροστρωμάτων με αντλία

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENAMED ΜΕΠΕ

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CORTESSIS MEDICAL

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΙΣ

Scroll to Top