ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 8/20-2-2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών για έργα και εξοπλισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίου Επενδύσεων, (ΑΔΑ: 6ΤΡΘ46906Λ-6ΞΜ). προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 21447/20-6-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου». Προϋπολογισμός: 350.000€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 434.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου

Scroll to Top