ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 49/11-12-2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚ7Μ46906Λ-ΛΦΜ) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7935/28-2-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Αξονικού Τομογράφου 64 τομών». Προϋπολογισμός: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 10/3/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (10/3/20)

D20014 GE HEALTHCARE

LERIVA

PROTON

 

Scroll to Top