ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 41402/19-11-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Χημικοί Αναλυτές», (Αντιδραστήρια Αιματολογικού Εργαστηρίου), CPV: 38434560-9, Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, (ΠΠΥΥ) έτους 2014. Προϋπολογισμός: 150.055,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κα. Κοζία, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTT (28/11/2018)

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (28/11/2018)

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROCHE (1) (28/11/2018)

4. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROCHE (2) (28/11/2018

Scroll to Top