ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Το Γ.Ν.Π. «Ο ‘Άγιος Ανδρέας» προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4616/5-2-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Συστήματος διαδερμικής αναλγησίας του Αναισθησιολογικού Τμήματος». Προϋπολογισμός: 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ποσότητα: εκατό (100) τεμάχια για την κάλυψη των χειρουργικών επεμβάσεων στην διάρκεια ενός (1) έτους. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Scroll to Top