ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια και τοποθέτηση ογκομετρητή πετρελαίου στο λεβητοστάσιου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ογκομετρητή πετρελαίου στο λεβητοστάσιου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»Προϋπολογισμός :Υλικών: 6.500,00€ (έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Εργασιών:2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  8-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873: 42060_04-10-2023

 

Scroll to Top