ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Εργασίες περίφραξης κτιρίου κληροδοτήματος Σανατόριο Ζάστοβας του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:«Εργασίες περίφραξης κτιρίου κληροδοτήματος Σανατόριο Ζάστοβας του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»Προϋπολογισμός :15.500,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 47518_01-11-2023

 

Scroll to Top