ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ» 26232_22_06_2023

Προϋπολογισμός: 2.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Scroll to Top