ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης στο χώρο της πρώην κλινικής στη ΝΜΝΘ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης στο χώρο της πρώην κλινικής στη ΝΜΝΘ» 27998_03_07_2023

Προϋπολογισμός :1.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 7-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Scroll to Top