ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Διαμόρφωση χώρου Γραμματείας (πρωτοκόλλου) κτιρίου Γ. Γενηματάς του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Διαμόρφωση χώρου Γραμματείας (πρωτοκόλλου) κτιρίου Γ. Γενηματάς του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»Προϋπολογισμός :2.300,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-10-2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 42702_09-10-2023

 

 

Scroll to Top