ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Σύναψη συμβολαίου συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης κτιρίων Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» διάρκειας ενός (1) έτους»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  «Σύναψη συμβολαίου συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης κτιρίων Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» διάρκειας ενός (1) έτους» Προϋπολογισμός : 14.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 40828_10-10-2022

Scroll to Top