ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.Άπαξ ετήσια συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης και Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης κτιρίου «Γ. Γεννηματάς».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: Άπαξ ετήσια συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης και Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης κτιρίου «Γ. Γεννηματάς»Προϋπολογισμός :3.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 33851_8-09-2022

Scroll to Top