ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.Συντήρηση και απαραίτητες τροποποιήσεις των συστημάτων κατάσβεσης των κτιρίων «ΜΕΘ – ΤΕΠ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ» και Κεντρικού Κτιρίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: Συντήρηση και απαραίτητες τροποποιήσεις των συστημάτων κατάσβεσης των κτιρίων «ΜΕΘ – ΤΕΠ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ» και Κεντρικού Κτιρίου.Προϋπολογισμός :14.500,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 33833_08-09-2022

 

Scroll to Top