ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σύναψη ετήσιου συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος μεταφοράς βιολογικών υγρών και νοσοκομειακών υλικών. Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  Σύναψη ετήσιου συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος μεταφοράς βιολογικών υγρών και νοσοκομειακών υλικών. Προϋπολογισμός 11.755,20€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871:11047_21-03-2022

Scroll to Top