ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Προμήθεια χειρουργικού φωτιστικού για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία –χειρουργικό Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  Προμήθεια χειρουργικού φωτιστικού για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία -χειρουργικό Προϋπολογισμός 8.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 19-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871: 33893_08-09-2022

 

Scroll to Top