ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Προμήθεια νέου ψυγείου του φαρμακείου του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο Άγιος Ανδρέας»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  Προμήθεια νέου ψυγείου του φαρμακείου του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο  Άγιος Ανδρέας» Προϋπολογισμός 7.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 12-09-2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 25678_06-07-2022

Scroll to Top