ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αντικατάσταση Υαλοστασίων και λοιπών εργασιών στο αίθριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:  Αντικατάσταση Υαλοστασίων και λοιπών εργασιών στο αίθριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Προϋπολογισμός 20.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 4-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 21656_7-06-2022

Scroll to Top