ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης κτιρίων Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» και Κεντρικού Κτιρίου Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης κτιρίων Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» και Κεντρικού Κτιρίου Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»Προϋπολογισμός 7.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25-07-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 25437 5-07-2022

Scroll to Top