ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφασης Δ.Σ., προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 07-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:30μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873.: 52821_23-12-2021

Scroll to Top