ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BMS ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ TΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝν «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την «Αναβάθμιση προγράμματος BMS Νέας Πτέρυγας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές Προδιαγραφές: Αναβάθμιση προγράμματος BMS Νέας Πτέρυγας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Scroll to Top